Konference
Havlíčkův Brod

Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu

„Nové trendy a technologie v památkovém prostoru“

Soudobé moderní technologie jsou aktuálním společenským tématem zasahující i do oblasti památkové péče. Proto se jim bude věnovat letošní tradiční havlíčkobrodská konference “Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu“. Přednášky budou zaměřeny na problematiku instalací nových technologií, výrobků a stavebních vstupů do historických objektů, resp. do památkových území v našich sídlech. Principy uplatňování moderních technologických procesů a příslušných výrobků v památkách, či v centrech měst a vesnic budou prezentovat erudovaní odborníci. Představí a okomentují na konkrétních příkladech i v obecné rovině, vlastní úhly pohledů na problematiku soudobých technologických trendů v širším kontextu, a to s jejich plusy i mínusy.

Konference bude pořádána pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu.

Garantem akce je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Program konference

Termín: 22.listopadu 2023, 9.30 hod.

Místo konání: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny, přednáškový sál, Žižkova 4344

9.00 - 9.30 PREZENCE

9.30 - 9.30 ZAHÁJENÍ - Mgr. Jiří Vajčner - MK, ředitel odboru památkové péče

10.00 - 10.30 MgA. Veronika Rút Fullerová – designérka
Města pro šest smyslů – přednáška o možnostech kultivace a proměně českých měst a také o vlastní praxi při vyjednávání na radnicích o kultivaci veřejného prostoru

10.30 - 11.00 Ing.arch. Ondřej Šefců – památkář a památkář
Vliv nových technologií na historické objekty. Pokrok ve vědě a technice nelze zastavit, ale je správné sledovat vliv nových technologií na prostředí kolem nás a soudně uvažovat

11.00 - 11.30 RNDr. Antonín Fejfar, CSc. – fyzik, fyzikální ústav AV ČR
Začátky doby sluneční. Ve výzkumu, který dospěl k dnešním vysoce účinným slunečním článkům, lze vysledovat příběh, který obsahuje překvapivé inspirace i dramatické zvraty…

11.30 - 12.00 moderovaná beseda

12.00 - 13.00 polední přestávka

13.00 - 13.30 Ing.arch. Vratislav Zíka – architekt, pedagog FA VÚT Brno Město – životní prostředí člověka a jeho utváření
Vliv nových technologií na historické objekty. Pokrok ve vědě a technice nelze zastavit, ale je správné sledovat vliv nových technologií na prostředí kolem nás a soudně uvažovat

13.30 - 14.00 Hynek Medřický
renomovaný expert v oblasti vlivu umělého světla na lidský organismus a životní prostředí
Začátky doby sluneční. Ve výzkumu, který dospěl k dnešním vysoce účinným slunečním článkům, lze vysledovat příběh, který obsahuje překvapivé inspirace i dramatické zvraty…

14.00 - 14.30 Mgr.Dan Merta – zabývá se uměním, architekturou, estetikou
Estetika udržitelné architektury v historickém prostředí. Architektura velmi často vstupuje i do historického prostředí, vždy je to však otázka míry a měřítka i citlivého dialogu s původní materií.

14.30 - 15.00 moderovaná beseda

15.00 - 15.30 Závěr

Anotace přednášek

Mgr.Jiří Vajčner, Ph.D.

Ministerstvo kultury České republiky, ředitel odboru památkové péče.

RNDr. Antonín Fejfar, CSc.

český fyzik působící ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR, vědec zabývající se využíváním sluneční energie a nanotechnologiemi, odborník se specializací na fyziku tenkých vrstev nanostrukturovaných polovodičů pro aplikaci ve slunečních panelech a ve fotonice, člen Vědecké rady AV ČR a člen Komise pro energetiku AV ČR

Hynek Medřický

uznávaný expert dlouhodobě se zabývající problémem vlivu umělého světla na zdraví lidí, vynálezce biodynamické žárovky „Vitae“


Přednáška: Vliv světla na lidský organismus a životní prostředí -

Všechny živé organismy se v průběhu evoluce přizpůsobily střídání denního světla a tmy. Část z 24 hodin vždy věnují aktivitě (pohyb, získávání živin a zdrojů, obrana atd) a část imunitním pochodům a regeneraci. Lidé jako denní tvorové reagují na denní světlo vylučováním hormonů a neurotransmiterů, které nám umožňují docílit plné bdělosti a soustředění a maximalizovat kognitivní výkon mozku. Pro kvalitní průběh noční regenerace naopak potřebujeme večery ve světle podobném světlu ohně a noci v naprosté tmě. Dnes je obtížné tento tzv. cirkadiánní rytmus střídání aktivity a regenerace si udržet, protože mnohé umělé zdroje světla nás přes den stimulují málo, a naopak večer a v noci příliš. Je proto dobré vědět, jaké světlo člověku v dané době pomáhá a jaké naopak škodí. Totéž platí pro životní prostředí, které se ale instalovanému veřejnému osvětlení nemá jak bránit. Biodiverzita již teď strmě klesá dolu, musíme něco změnit.

Ing. arch. Ondřej Šefců

významný český památkář, který v minulosti vykonával odborný dohled nad obnovami mnoha hodnotných památek (Karlův most, budova Senátu i Sněmovny Parlamentu ČR, Klementinum, hrad Křivoklát a další), aktivní publicista, místopředseda Společnosti pro technologie ochrany památek

Přednáška: VLIV NOVÝCH TECHNOLOGIÍ NA HISTORICKÉ OBJEKTY

20. století bylo stoletím vědy a techniky, pokrok v mnoha oblastech života byl zcela zásadní. Život v 19.století bychom si dnes mnohdy těžko dokázali vůbec představit (doprava, svícení, pohon strojů, komunikace atd.). Pokrok ve vědě a v technice nelze zastavit, ale je správné sledovat vliv nových technologií na prostředí kolem nás, soudně pak uvažovat a přemýšlet o dopadech či souvislostech v širším kontextu, případně se učit z chyb. Nemusí zcela automaticky platit, že vše nové je lepší, resp. nové může být lepší , ale i v něčem horší a v některých aspektech může dokonce jít i o krok zpět, příkladů je bezpočet. Přednáška se zamýšlí nad tím, jak se stavět k moderním technologickým produktům, jak přijímat novinky, vyhodnocovat je, případně jak se poučit z kroků chybných.

Mgr. Dan Merta

odborník na dějiny umění, architekturu a estetiku, publicista (Veřejný prostor CZ/ Krajina města, Z galerie ven!, Estetika udržitelné architektury, Současný český industriál, ), kurátor mnoha výstav zaměřených na architekturu a stavitelství, dlouholetý ředitel Galerie Jaroslava Fragnera v Praze, zakladatel a ředitel Landscape festivalu

Přednáška: ESTETIKA UDRŽITELNÉ ARCHITEKTURA V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ

Současná architektura velmi často vstupuje i do historického prostředí. Vždy je to otázka míry a měřítka i citlivého dialogu s původní materií. Nové technologie jsou součástí aktuálních stavebních procesů a je otázkou, jaký prostor dostanou v budoucnosti. Avšak v rámci řešení klimatických změn, které radikálně proměňují i klima historických sídel, a závazkům o snížení uhlíkové stopy, se mění komplexnost nazírání na aktuální architektonické procesy (funkčnost, technologická náročnost), tak i pohled na estetiku udržitelnosti. Jedná se již o komplexní metodiku, která se nemůže pouze zaměřit na snižování energií, ale musí hledat mezioborový dialog mezi minulostí a budoucností, tak aby naše obce a města nabízeli co nejkvalitnější prostor pro život.

MgA. Veronika Rút Fullnerová

přední česká designérka zabývající se dlouhodobě veřejným prostorem a vlivem jeho kvality na život města.

Technické informace

Parkovat je možné přímo u budovy Krajské knihovny, Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod


Přihláška

k účasti na konferenci v Havlíčkově Brodě
22.listopadu 2023

Krajská knihovna Vysočiny, Žižkova 4344 580 01 Havlíčkův Brod

PAMÁTKÁŘ, PROJEKTANT A INVESTOR VE VZÁJEMNÉM DIALOGU

Korespondenční adresa pořadatele: DAN- atelier, Příčná 192, 580 01 Havlíčkův Brod

Pro autorizované osoby ČKAIT :

Podporují nás

Kontakt

Havlíčkův Brod

konferencehb@centrum.cz

www.konferencehb.cz

Poslat vzkaz!