Konference Havlíčkův Brod

„Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu“
"VIZUÁLNÍ SMOG"
21. - 22.května 2019, Havlíčkovo náměstí Stará radnice, Havlíčkův Brod

„Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu“

Cílem konference, podobně jako v minulých letech, je poukázat na současný stav našich památek a na přístup jejich vlastníků k péči o ně samotné. Opět se budeme zabývat vzájemným vztahem památkářů, architektů a investorů pohybujících se v mnohdy rozbouřených a nejasných hladinách památkového prostoru. Na dobrých i méně zdařilých příkladech bude interpretována reálná skutečnost dnešního stavu i současný trend vývoje v oblasti památkové péče, památkového urbanismu i architektury. Diskutovat se bude na téma potřeby vedení vzájemného dialogu mezi památkářem, projektantem a investorem v procesu přípravy i následné realizace vlastních rekonstrukcí památkových objektů, či o podmínkách při uplatňování nových staveb v chráněných a hodnotných lokalitách, případně o samotných úpravách veřejných prostranství, situovaných v oblastech celospolečenského zájmu.

Památkáři, projektanti a investoři jsou třemi subjekty, kteří nesou značnou odpovědnost za uspořádání našeho veřejného urbanizovaného prostoru i za dotváření historicky definovaného krajinného rázu. Citovaní aktéři jsou rozhodujícími subjekty, kteří svým rozhodováním a svými skutky ovlivňují do značné míry kvalitu veřejného života, resp. kvalitu života vázanou na historickou lokaci.

Dobré příklady imponují a inspirují, ze špatných je nám smutno… O mnoha dobrých a špatných příkladech jsme diskutovali na předchozích konferecích a nejinak tomu bude i v roce letošním Havlíčkobrodská konference nebude ani tentokráte konferencí „vědeckou“, tedy striktně odbornou, přesněji řečeno opět nebude cílena pouze na odborníky z řad teoretiků architektury či dějin umění. I v letošním roce bude programová náplň určena zejména pro lidi z praxe, studenty stavebních škol, řadové projektanty a stavitele, zástupce obecních samospráv měst a obcí, pro úředníky státní správy a samosprávy. Přivítáme i samotné vlastníky staveb hodných památkového zájmu a v neposlední řadě i laickou veřejnost o dané téma se jen z vlastního popudu zajímající.

Mezi přednášejícími dvoudenní konference budou přední čeští památkáři, projektanti, architekti a investoři, kteří v zajímavých přednáškách představí svůj vlastní úhel pohledu na dané téma a ve společné rozpravě následně odpoví na dotazy účastníků z pléna.

Program

Tématickými okruhy letošní konference jsou :


A. Vizuální smog v historických centrech našich měst

B. Historická stavba v kontextu svého okolí

Úterý 21.5. 2019


9.00 - 9.30 Prezentace účastníků
9.30 - 10:00 Zahájení konference
10.00 - 12:00 I. blok přednášek
12.00 - 13:30 Polední přestávka
13.30 - 15:30 II. blok přednášek
15.30 - 16:30 Komentovaná prohlídka rekonstruovaného centra Havl. Brodu

Přednášející:

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. (náměstek ministra kultury)
úvodní slovo k zahájení konference, vizuální smog z pohledu profesionálního památkáře

Ing.arch. Michal Volf (architekt s praxí zaměřenou na rekonstrukce bytů v památkově chráněných domech)
Přednáška: Staré stavby na venkově mizí stále častěji a s nimi mizí i kus naší historické typologie českého venkova. Prezentace takové ztráty bude uvedena na na osudu jedné trafostanice a sýpky.

Ing. Svatopluk Zídek (člen Předsednictva ČKAIT a člen Prezidia ČSSI)
Přednáška: Průmyslové (ne)potřebné stavby a jejich další využití. Příklady problematických a finančně náročných konverzí industriálních památek.

MgA. Štěpán Holič (grafický designér, majitel studia Lemon design)
Přednáška: Vizuální identita města

Mgr. Filip Blažek (grafický designér, zakladatel studia Designiq, člen české Unie grafického designu, specializuje se na tvorbu logotypů a firemního stylu)
Přednáška: Vizuální smog očima grafického designéra

Středa 22.5. 2019


9:00-9:30 Prezentace účastníků
9:30 - 11:00 III. blok přednášek
11:30 - 13:00 Polední přestávka
13:00 - 15:00 IV. blok přednášek
15:15 Zakončení konference

Přednášející:

Petr Matějka (působí v CHKO Železné hory kde se zabývá stavební agendou a dopadem staveb na krajinný ráz)
Přednáška: Posuzování staveb z hlediska umístění, barevnosti, hmotového a proporčního měřítka ve vazbě na okolní zástavbu a přírodní ráz.

Ing.arch. Věra Kučová (památkářka a publicistka)
Ing.arch. Karel Kuča (památkář a publicista)
Přednáška (společná) : Reklamní smog ve městech, vesnicích i v krajině

Ing.arch. Jan Pešta (publicista, pedagog, renomovaný odborník na stavebně historické průzkumy)
Přednáška: Příklady dobrých i špatných staveb u nás i v zahraničí

Přednášející

Ing.arch. Jan Pešta

roč.1973, nar. v Praze, žije a pracuje v Rožmitálu pod Třemšínem. Absolvent Fakulty architektury ČVUT (1997, prof.Girsa). K zájmu o lidovou architekturu jej přivedl prof.Škabrada. Při studiu i později se zabýval studiemi regenerace vybraných jihočeských a severočeských vesnic. Od roku 1999 zpracovává jako samostatný architekt stavebněhistorické průzkumy všech druhů staveb (z desítek realizací např. kostely v Chebu, Hostinném, Sokolově a Velvarech; zámky v Bělé pod Bezdězem, Sádku, Osově a Lázních Bělohradu; městské domy v Praze, Chebu, Havlíčkově Brodě a Jíčíně; moderní stavby v Hradci Králové a další). V letech 1998-2008 pracoval současně na částečný úvazek na NPÚ středních Čech, kde mimo jiné připravoval návrhy na nové vesnické, městské a krajinné památkové zóny a měl na starosti agendu lidové architektury (okresy Mladá Boleslav, Nymburk a Kolín) a technických památek. Je autorem postupně vycházející "Encyklopedie českých vesnic" (nakl. Libri; zatím pět dílů) a knihy "Rekonstrukce roubených staveb" (nakl.Grada) a dále je autorem či spoluautorem dalších knižních publikací a cca 250-ti článků a studií.

Rok: 2013

ISBN: 9788090535107

Ing.arch. Karel Kuča

architekt Karel Kuča se narodil v roce 1961 v Chlumci nad Cidlinou. Po absolvování gymnazia v Moravské Ostravě a Fakulty architektury VÚT v Brně (1980-1985) pracoval v letech 1986 - 1991 v památkových ústavech v Brně a Českých Budějovicích, od roku 1991 působil jako jako architekt a urbanista a především historik těchto oborů. Od r. 1992 žije v Praze. Karel Kuča má za sebou velmi rozsáhlou publikační činnost z oblasti historie urbanismu a architektury. Namátkou např.: Památky Brna, České, moravské a slezské zvonice, Principy památkového urbanismu (společně se svojí manželkou Ing.arch. Věrou Kučovou), dva díly Česká republika- Atlas památek, Novostavby v památkově chráněných sídlech (spol. s V. Kučovou a Karlem Kibicem), Historický lexikon městysů a měst (se Štěpánem Mlezivou) a mnohé další... Jeho nejobsáhlejším dílem je osmisvazková encyklopedie Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezku. Je též spoluautorem první syntetické publikace mapující dřevěnou sakrální architekturu v celoevropském rámci, od Anglie po Ukrajinu a Rusko a od Norska po Rumunsko - Dřevěné kostely a zvonice v Evropě (s Jiřím Langerem - oceněno Cenou EU/Europa Nostra a 1.cenou v kategorii Publikace Ankety o nejvýznamnější počin v oboru -za rok 2009 České národopisné společnosti). Ing.arch Kuča zpracoval četné urbanistické průzkumy a studie mnoha památkově hodnotných měst v ČR, v současné době je externím vědeckým pracovníkem Fakulty stavební ČVUT v Praze a Filozofické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem pro řešení odborných výzkumných projektů Národní kulturní identity (MK od r. 2012). Je též členem různých odborných grémií NPÚ a Ministerstva kultury, od letošního roku rovněž zpracovává posudky diplomových projektů na Fakultě architektury ČVUT.

Ing. Svatopluk Zídek

V roce 1966 absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze. Poté pracoval do roku 1989, převážně jako stavbyvedoucí, ve firmě Pozemní stavby n. p. Karlovy Vary, mimo jiné stavby festivalového paláce Thermal. Po roce 1989 zastával funkci ředitele, ve firmě Stavební závody Karlovy Vary s. p. poté, po privatizaci, ve společnosti První stavební a.s. Karlovy Vary. V roce 1997 vážně onemocněl. Po roce 1999 působí jako OSVČ v oboru pozemní stavby. Je členem představenstva ČKAIT, jednatelem IC ČKAIT a členem prezidia ČSSI. Od roku 1999 předsedá Kolegiu pro technické památky ČKAIT & ČSSI. Pracuje v redakční radě časopisu Stavebnictví a časopisu Z+i ČKAIT. Již 6. rokem je editorem seriálu “Industriální stopy” v časopise STAVITEL. Je členem Vědecké rady NTM v Praze. Je hlavním organizáterem již 24.ročníků mezinárodních konferencí (D, PL, SK, BG, CZ) “Městské inženýrství Karlovarsko”. V roce 2019 pořádá v Klášteře Teplá mezinárodní konferenci (SK, D, PL, CZ) “Inženýrské problémy obnovy památek”

Ing. arch. Michal Volf

Autorizovaný architekt a konzultant, od roku 2012 s vlastní architektonickou praxí se zaměřením na rekonstrukce bytů a obytných domů, především památkově chráněných. Zároveň se zajímá o rekonstrukce a konverze hodnotných historických objektů, které jsou v současné době bez využití.

Ing.arch. Věra Kučová

Památkářka se specializací na světové dědictví, historická sídla a kulturní krajinu, členka České komise pro UNESCO, autorka, či spoluautorka mnoha odborných statí a metodických publikací, například „Principy památkového urbanismu“ nebo „Principy péče o lidové stavby“.

Mgr. Filip Blažek

Zabývá grafickým designem od r. 1993, studium na FF Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v r. 2000. Studio Designiq, jím založené, se zabývá oblastmi tvorby logotypů a firemního stylu, dále pak propagací společností působících v kulturním sektoru. Filip Blažek provozuje webový portál Typo.cz, který se věnuje českému i světovému grafickému designu. Vyučuje též na Institutu digitálních médií, je členem a českým delegátem mezinárodní organizace ATypI (Association Typographique Internationale) a zakládajícím členem české Unie grafického designu.

MgA Štěpán Holič

Je grafikem, který vystudoval grafický design na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor Multumedia a design. Specializuje se na tvorbu vizuálních identit, úzce spolupracuje s dodavateli grafických papírů a rozvíjí malonákladový tisk na nestandardní materiály. Štěpán Holič pracoval např. na projektech vizuálních identit městských částí Praha 11 a Praha 14 nebo Frýdku-Místku či Příbrami.

Technické informace

Možnosti ubytování

Hotel Slunce - odkaz ZDE
Hotel U Zlatého lva - odkaz ZDE
Penzion Hurikán - odkaz ZDE

Přihláška

k účasti na konferenci v Havlíčkově Brodě
21. - 22.května 2019

Stará radnice, Havlíčkovo nám. 59, Havlíčkův Brod

PAMÁTKÁŘ, PROJEKTANT A INVESTOR VE VZÁJEMNÉM DIALOGU

Pozn.: Účastníci konference - bez polatku, nutno však pro registraci odeslat závaznou přihlášku

POZNÁMKA : Po obdržení přihlášky mailem (příp. poštou) Vám bude obratem zasláno potvrzení o Vaší registraci na konferenci. Odeslání přihlášky je považováno za závazné. Po naplnění kapacity sálu (160 osob) nebudou ostatní přihlášky akceptovány.

E-mail pro odeslání přihlášky: konferencehb@centrum.cz
Korespondenční adresa pořadatele: DAN- atelier, Příčná 192, 580 01 Havlíčkův Brod

Pro autorizované osoby ČKAIT :

Generální partner konference

Žádost o záštitu nad akcí je adresována

-------

Podporují nás

------- -------

-------

Mediální partneři

------- -------

Fotogalerie


Kontakt

Havlíčkův Brod

www.konferencehb.cz

Poslat vzkaz!